Bel voor een afspraak 0513-436034     

 
LinkedIn ballon 

Spraak- en taaltherapie

Meertaligheid

Kinderen zijn twee- of meertalig als ze tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Dit betreft:
  • kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed.
  • kinderen van anderstalige ouders, die thuis hun moedertaal leren en in kindercentra of op school het Nederlands als tweede taal.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat meertalig opvoeden voor het kind voordelen kan opleveren. Doordat kinderen meer taalsystemen beheersen kunnen ze ermee spelen en zullen ze een derde taal ook gemakkelijker kunnen leren. Bij talen die veel op elkaar lijken, Nederlands en Fries bijvoorbeeld, verloopt dit proces meestal vloeiend.

Spraak- of taalstoornis?
Wanneer een kind in zijn eerste taal een stoornis heeft, zal het echter ook moeite krijgen met het aanleren van een tweede taal. Tengevolge van gebrekkig of onvoldoende taalaanbod in een bepaalde taal, kan de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces zijn. Een taalachterstand resulteert vaak in een leerachterstand, waardoor de schoolcarrière van deze kinderen gevaar loopt. Immers alle lessen worden aangeboden door middel van taal! Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen. Kinderen kunnen angst ontwikkelen om te praten en zich gaan afzonderen. Dit kan resulteren in angst om te spreken en sociale isolatie. Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist zal de ouders adviseren thuis tegen de kinderen hun moedertaal te spreken. De kinderen leren zo hun eerste taalsysteem. Daarnaast is het advies om zoveel mogelijk goed taalaanbod in de tweede taal, het Nederlands, aan het kind te geven, bijvoorbeeld door vervroegde peuterspeelzaalplaatsing, door samen goede Nederlandse TV-programma’s te bekijken en Nederlandse boekjes met het kind te lezen. Wanneer het gaat om ouders met verschillende moedertalen is het verstandig dat beide ouders steeds hun eigen taal tegen het kind spreken (1P1L-systeem: One Parent, One Language).

Wanneer er sprake is van een spraak- en/of taalstoornis is daarvoor behandeling nodig. Omdat de logopedist de eerste taal van het kind meestal niet beheerst zal deze in het Nederlands plaatsvinden. Er volgen gerichte adviezen voor taalstimulatie thuis door de ouders. In veel gevallen wordt er samengewerkt met de omgeving van het kind, bijvoorbeeld de peuterjuf. Om de communicatie met de ouders goed te laten verlopen kan de hulp worden ingeroepen van een tolk.